• 1 (current)
На вниманието на всички кандидат-студенти! 26/09/2022 г. 17:08 часа

Минимални балове по специалности от допълнителния прием за учебната 2022/2023 година:

Философия, редовно - 17,72; задочно- 23,55; задочно платено - 15,60

Психология, редовно платено - 28,82

Социология, редовно - 24,92

Политология, редовно - 24,93; редовно платено - 16,05

Публична администрация, редовно - 20,59; редовно плането - 16,01

Културология, редовно - 15,63

Библиотечно-информационни науки, редовно - 17,57; задочно - 14,65

Европеистика, редовно - 30,27

Публични информационни системи, редовно - 21,79; редовно платено - 20,89

Философия (на английски език), редовно - 14,86; редовно платено - 23,04

История, редовно - 12,76; задочно - 18,17; задочно платено - 14,75

Археология, редовно - 13,18

Етнология и културна антропология, редовно - 17,85

История и география, редовно - 16,98

Архивистика и документалистика, редовно - 14,75; задочно - 19,26; задочно платено - 14,50

История и геополитика на Балканите, редовно - 13,68

История и философия, редовно - 15,22

История и чужд език, редовно - 27,76

Педагогика, редовно - 19,32; редовно платено - 15,48; задочно платено - 22,00

Социални дейности, редовно - 14,51; задочно - 20,70; задочно платено - 16,35

Неформално образование, редовно - 14,42; задочно платено - 13,52

Българска филология, редовно - 20,00; задочно - 22,68; редовно платено - 17,56; задочно платено - 15,04

Славянска филология, редовно - 18,00

Руска филология, редовно - 11,24; редовно платено - 13,83

Балканистика, редовно - 13,48

Немска филология, редовно - 15,78

Френска филология, редовно - 20,85

Италианска филология, редовно - 24,00

Португалска филология, редовно - 18,60

Класическа филология, редовно - 23,68; редовно платено - 16,44

Румънска филология, редовно - 22,50

Тюркология, редовно - 20,03; редовно платено - 23,67

Индология, редовно - 19,73

Арменистика и кавказология, редовно - 13,12; редовно платено - 13,12

Южна, Източна и Югоизточна Азия, редовно платено - 15,51

Информатика, редовно - 12,95

Приложна математика, редовно - 17,38

Математика и информатика, редовно - 16,79; задочно - 17,04

Компютърни науки, редовно - 18,00

Информационни системи, редовно - 16,90; редовно платено - 13,52

Анализ на данни, редовно - 12,75

Физика, задочно - 16,33

Инженерна физика, редовно - 16,80; задочно - 13,75

Физика и математика, редовно - 20,07; задочно - 17,41

Астрофизика, метеорология и геофизика, редовно - 17,81; задочно - 13,06

Физика и информатика, редовно - 16,15

Медицинска физика, редовно - 19,72

Комуникации и физична електроника, редовно - 16,33

Квантова и космическа теоретична физика, редовно - 15,40

Оптометрия, редовно - 16,88

Компютърно инженерство, редовно - 17,52

Химия, редовно - 14,63; задочно - 14,88

Химия и информатика, редовно - 12,30

Екохимия, редовно - 13,40

Ядрена химия, редовно - 17,27

Инженерна химия и съвременни материали, редовно - 15,01

Фармация, редовно - 34,32; редовно платено - 25,16

Биология, редовно - 15,00; задочно - 13,05

Молекулярна биология, редовно - 15,51; редовно платено - 22,80

Екология и опазване на околната среда, редовно - 14,34; задочно - 14,17

Биотехнологии, редовно - 16,57; задочно - 17,04

Биология и химия, редовно - 15,07

Биология и английски език, редовно - 18,46

География, редовно - 14,00; задочно - 21,00; задочно платено - 21,00

Геология, редовно - 16,21

Туризъм, редовно - 20,43

Регионално развитие и политика, редовно - 17,59

География и английски език, редовно - 15,49

Геология и проучване на природни ресурси, редовно - 15,63

Журналистика, редовно платено - 20,56; задочно платено - 14,31

Връзки с обществеността, редовно платено - 18,66; задочно платено - 17,57

Книгоиздаване, редовно - 20,01; редовно платено - 14,08

Комуникационен мениджмънт, редовно - 23,10; редовно платено - 15,79

Икономика и финанси, редовно - 17,38; редовно платено - 11,82

Стопанско управление, редовно платено - 13,03

Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език), редовно платено - 16,24

Теология, редовно - 13,89; задочно - 12,58

Религията в Европа, редовно - 18,81; задочно - 22,31; редовно платено - 23,91

Предучилищна и начална училищна педагогика, редовно - 20,18

Предучилищна педагогика и чужд език, редовно - 18,49; редовно платено - 14,97

Начална училищна педагогика, редовно - 18,94; редовно платено - 16,42

Социална педагогика, редовно - 17,36; редовно платено - 13,02

Специална педагогика, редовно - 15,88

Логопедия, редовно - 18,12; редовно платено - 15,16

Музика, редовно - 20,07; редовно платено - 17,36

Музикални мултимедийни технологии и тонрежисура, редовно - 16,95; редовно платено -18,63

Физическо възпитание и спорт, редовно - 17,28; редовно платено - 12,92

Медицина, редовно - 35,31; редовно платено - 25,34

Медицинска сестра, редовно - 16,64; редовно платено - 20,03

 

На вниманието на всички кандидат-студенти! 20/07/2022 г. 14:55 часа

Уважаеми кандидат-студенти,

На 19.07.2022 г. се обяви третото и окончателно класиране за кандидатстудентската кампания - 2022 г. Резултатите от третото класиране, както и резултатите от предходните две класирания, бяха отразени във вашите лични профили в системата за кандидатстване. Важно е да следите следните означения:

"приет на 3 класиране" - означава, че кандидатът е класиран в съответна специалност на 3 етап и трябва да се запише в нея в срок от 20 до 22 юли 2022 г.

"приет на 2 класиране" + потвърдил - означава, че кандидатът не е класиран в третия етап в друга специалност и трябва да се запише в срок от 20 до 22 юли 2022 г. в специалността, в която е потвърдил от втория етап и е депозирал дипломата си за средно образование.

"приет на 1 класиране" + потвърдил - означава, че кандидатът не е класиран на второ и на трето класиране в друга специалност и трябва да се запише в срок от 20 до 22 юли 2022 г. в специалността, в която е потвърдил от първия етап и е депозирал дипломата си за средно образование.

"не е класиран на 3 класиране" - означава, че не е класиран на първо, второ и трето класиране, не е приет за студент и не се записва.

Третото класиране е окончателно и всички трябва да се запишат в специалностите, за които имат съобщение в личните профили по отисания по-горе начин. Информация за записването можете да намерите на следния линк: 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/priem/priem_za_obrazovatelno_kvalifikacionna_stepen_bakalav_r_i_magist_r_sled_sredno_obrazovanie/kandidatstudentska_kampaniya_2022/zapisvane_i_potv_rzhdavane_za_uchastie_v_sledvasch_etap_na_klasirane_na_novoprietite_studenti_za_uchebnata_2022_2023_g

Резултати от изпитите по френски, италиански и испански език 03/06/2022 г. 15:40 часа

Уважаеми кандидат-студенти, в профилите си може да видите резултатите от положените от Вас изпити от втората изпитна сесия - по френски език, по италиански език и по испански език.

Идентифициране на писмените работи по матекатика 14/04/2022 г. 15:00 часа

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи от изпита по МАТЕМАТИКА  

(първа кандидатстудентска изпитна сесия)

в двудневен срок – на 28 (четвъртък) и 29 (петък) април 2022 г.  от 10,00 до 16,00 часа

в сградата на Факултета по математика и информатика,

бул. Джеймс Баучър № 5, заседателна зала № 206, 2 етаж.

Идентифицирането се извършва лично от кандидат-студента срещу представяне на документ за самоличност и картончето с входящия номер. Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи само веднъж. Не се разрешава идентифициране и не се дават разяснения на трети лица. Достъп до залите за идентифициране на писмените работите имат само оценителите, даващи разяснения и кандидат-студентът, писал работата.

  • 1 (current)